• EN

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK‘) , özellikle de uyum sürecinin tamamlanmakta olduğu bu günlerde, ciddi bir önem teşkil etmektedir. Bu kanuna ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi, kanunun halk, şirketler ve uygulayıcılar tarafından detaylı ve doğru bir şekilde anlaşılması gibi önemli görevleri üstlenen merci, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (‘ Kurum’)‘dur.

Kurum’un teşkilatı, görevleri ve işleyişi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği  (‘Yönetmelik’) vasıtasıyla düzenlenmiştir. Dayanağını KVKK’nın 25. maddesinin 5. fıkrasından alan Yönetmeliğin 1. Maddesinde belirtildiği üzere, bu yönetmelik oluşturulurken gözetilen amaç, Kurum’un çalışma usul ve esaslarının, hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının ve teşkilat yapısının belirlenmesidir.

Kurum’un temel görev ve yetkileri, Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilmiştir. Bu madde uyarınca Kurul’un görevleri; mevzuattaki gelişmelerin ve uygulamaların takibi, öneri ve değerlendirmelerde bulunulması, araştırma ve incelemelerin yapılması/yaptırılması, gereklilik hâsıl olduğu takdirde Kurum’un görev alanı kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler veya STK’larla işbirliği yapılması, kişisel verilerle alakalı uluslararası gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi, görev kapsamı dâhilindeki işlerde uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunulması ve toplantılara katılım gösterilmesi, yıllık faaliyet raporunun Cumhurbaşkanlığı’na, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na ve Başbakanlık’a sunulması ve kanunlarla Kurum’un yerine getirmesi düzenlenmiş olan diğer görevlerin ifasıdır.

Kurum, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘Kurul’) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’ndan (‘Başkanlık’) müteşekkildir.

Kurum’un karar organı olan Kurul, Başkan, İkinci Başkan ve yedi diğer üyeden oluşur. Kurul’un görev ve yetkileri, Yönetmeliğin 7. Maddesinde detaylı bir biçimde düzenlenmiştir.

Başkanlık ise, Başkan, Başkan’a bağlı olan Başkan Yardımcısı ve hizmet birimlerinden meydana gelmektedir. Başkan, hem Kurum’un, hem de Kurul’un başkanı sıfatını taşır, Kurum’un en üst amiridir, Kurum’un temsili ve genel yönetiminin sorumlusudur. Kurul’un üyeleri arasından Kurul tarafından seçilerek göreve gelir. Başkan’ın temel görevi, Kurum hizmetlerinin, Kurum’un performans ölçütleri, stratejik planı, hizmet kalite standardı ve Kurum politika ve amaçlarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesi, düzenlenmesi ve hizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasıdır. Başkan’ın görev ve yetkileri, ayriyeten Yönetmeliğin 9. maddesinin 4. Fıkrasında hüküm altına alınmıştır.

Başkan’ın yokluğunda ona vekâlet edecek bir İkinci Başkan, Kurul tarafından üyeler arasından seçilir. Onun da herhangi bir sebepten dolayı bulunmadığı durumlarda, Başkan’ın belirlediği bir Kurul üyesi Başkan’a vekâlet eder. İkinci Başkan’a ek olarak, Yönetmeliğin 11. maddesinde düzenlenmiş olan bir de Başkan Yardımcısı bulunmaktadır. Başkan Yardımcısı olabilmek için gerekli koşullar, ilgili 11. Maddenin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir.

Başkanlık kapsamında, Başkan ve Başkan Yardımcısı’na ek olarak hizmet birimleri de bulunmaktadır. Bu hizmet birimleri, Başkan tarafından atanan yöneticiler tarafından yönetilirler. Yönetmeliğin beşinci bölümü, tamamiyle hizmet birimlerine ve bu birimlerin görevlerine ayrılmıştır. Başkanlık kapsamında hangi hizmet birimlerinin olduğu, Yönetmeliğin 13. Maddesinde sayılmakta; 14.-20. maddelerin her biri bir hizmet birimini regüle etmektedir. İlgili 13. maddede sayılan hizmet birimleri; Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı (madde 14), İnceleme Dairesi Başkanlığı (madde 15), Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı (madde 16), Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı (madde 17), Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı (madde 18), İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (madde 19) ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’dır (madde 20).

Yönetmeliğin 23. maddesinde, Kurum içi denetimin nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca, Başkan tarafından görevlendirilecek olan yetkililer, kurum içi soruşturma, denetim ve inceleme işlemlerinden mesuldürler. Bu denetim faaliyeti neticesinde yapılan işlemler ve ortaya çıkan sonuçlar arasında Kurul’un görev ve yetki alanına giren hususların bulunması durumunda, Kurul’un bu hususlarda bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalar Yönetmeliğin düzenlediği hususları genel bir biçimde ele almakla birlikte, bu Yönetmelikte açıkça düzenlenmemiş veya hakkında hiçbir düzenleme yapılmamış konulara ilişkin mevzuat kapsamında karar verilmesi, uygulamaların düzenlenmesi ve yönlendirilmesi yetkisi Kurul’a verilmiştir (Yönetmelik madde 24).

Av. Dr. Mert VAN - Stj. Av. Dilhan ÇAKIL