• EN

2016 yılında yürürlüğe giren ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal düzenlememiz olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (‘KVKK’), verisi işlenen kişilere (ilgili kişiler) verilerine ilişkin birçok hak tanımıştır. Bu haklar gerek KVVK’da gerekse KVKK’yı destekleyici alt mevzuatta hüküm altına alınmıştır.

Bu makalemiz, ilgili kişilerin veri sorumlusuna haklarının gereğinin yerine getirilmesi için başvurmasının usul ve esaslarını düzenleyen ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ (‘Tebliğ’) hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

10 Mart 2018 Cumartesi tarihli, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Tebliğ hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütür. (madde 9) Tebliğ dokuz maddeden oluşmaktadır ve 8. maddesi uyarınca yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, dayanağını KVKK’nın 13. maddesi ve 22. maddesinin 1/e ve 1/g bentlerinden almaktadır (madde 2). İlgili maddeler:

Tebliğin amacı, 1. maddede, ‘veri sorumlusuna başvuru ve işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde alınacak ücret ile ilgili usul ve esasları belirlemek’ olarak belirlenmiştir.

Veri sorumlusuna başvurma hakkı, ilgili kişiye, 4. madde vasıtasıyla verilmiştir. Ancak, aynı maddenin 2. fıkrası, bu hakkı, Türkçe yapılan başvurularla sınırlamıştır.

Tebliğin tanım maddesi olan 3. maddede, aşağıdaki kavramlar şu şekilde tanımlanmıştır

(Bu madde kapsamında tanımlanmayan tanımlar için 3. maddenin 2. fıkrası uyarınca KVKK tanımları geçerli olacaktır)

 • Başvuru: KVKK’nın 13. maddesi kapsamında yapılan başvuru
 • Güvenli Elektronik İmza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,  imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza
 • Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli
 • Mobil imza: Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imza

Veri sorumlusuna, KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını konu alan 11. maddesine istinaden, ilgili kişi tarafından yapılacak olan başvurunun usulü, Tebliğ’in 5. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu madde uyarınca:

 • Veri sorumlusuna hangi şekillerde başvuru yapılabilir?
  • Yazılı olarak
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi
  • Güvenli elektronik imza
  • Mobil imza
  • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi
  • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama
 • Başvuruda nelerin bulunması zorunludur?
  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
  • Talep konusu

Ayrıca, başvuruya konuya ilişkin bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir (madde 5/3).

 • Başvuru tarihi neye göre belirlenir? (madde 5/4-5)
  • Yazılı başvurularda: Başvuru tarihi, evrakın veri sorumlusuna veya onun temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarihtir.
  • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda: Başvuru tarihi, başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarihtir.

Veri sorumlusunun ilgili kişinin başvurusuna vereceği cevap da Tebliğ kapsamında (6. Maddede) düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca, veri sorumlusunun, kendisine gelecek başvuruları hukuka uygun, etkin ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde sonuçlandırmak için gereken tüm teknik ve idari tedbirleri alma; ayrıca başvuruyu kabul de red de etse kararını gerekçelendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

 • Veri sorumlusu hangi şekillerde ilgili kişiye cevap verebilir?
  • Yazılı olarak
  • Elektronik ortamda

Ayrıca, cevabın mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde verilmesi ve eğer ilgili kişinin talebi kabul edildiyse, talebin en kısa sürede yerine getirilmesi ve ilgili kişinin süreç hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 • Cevabın neleri içermesi zorunludur?
  • Veri sorumlusu veya onun temsilcisine ait bilgiler
  • Başvuru sahibinin; adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
  • Talep konusu
  • Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamaları
 • Veri sorumlusuna başvurunun maliyetli olduğu durumlarda nasıl bir ücretlendirme sistemi uygulanacaktır?
  • Normal uygulama, veri sorumlusunun, ilgili kişinin taleplerini ücretsiz olarak sonuçlandırmasıdır.
  • Eğer talebin gerçekleştirilmesi için yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti mevcutsa;
   • Başvuruya veri sorumlusu tarafından yazılı biçimde cevap verilmesi durumunda, Tebliğ uyarınca, ilk 10 sayfa için ilgili kişiden herhangi bir ücret alınmaz. On sayfayı geçen her bir sayfa için ise 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir (madde 7).
   • Eğer başvuruya veri sorumlusu tarafından CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı vasıtasıyla verilecekse, veri sorumlusu ilgili kişiden en fazla kayıt ortamının maliyeti kadar ücret isteyebilecektir (madde 7/2).
 • Başvuru veri sorumlusunun hatasına binaen yapılmışsa, ilgili kişiden alınan ücret iade edilir.

Sonuç olarak, makalemizde içeriği hakkında bilgi verdiğimiz Tebliğ, ilgili kişinin KVKK hükümlerine dayanarak veri sorumlusuna başvurma sürecini düzenleyen, özellikle şekli hususların hüküm altına alınması açısından son derece yerinde bir düzenlemedir.

Av. Dr. Mert VAN – Stj. Av. Benay ÇAYLAK