• EN

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, veri sorumlularına ciddi yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerden bir tanesi ise, Kanun’un 16. maddesinde düzenlenmiş olan Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğüdür. Bu makalede, Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt yükümlülüğüne ilişkin bilgiler vereceğiz.

Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolma yükümlülüğü, Kanun’un 16. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca;

'(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.'

Yukarıdaki maddeden anlaşılabilmektedir ki; kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olma yükümlülüğü getirilmiş olsa da; Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bu yükümlülüğe ilişkin istisnalar öngörülebilmektedir.

Nitekim Kurul, geçmişte vermiş olduğu kararlar ile hangi veri sorumlularına istisna getirileceğini tayin etmiştir.

 • Kurul’un 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararının ekinde, şu gerçek ve tüzel kişilere istisna getirmiştir;
  1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler.
  2. 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler.
  3. 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.
  4. 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler.
  5. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar
  6. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler.
 • Bu karara ilaveten, geçtiğimiz aylarda, bu hususa ilişkin üç tane karar daha verilmiştir.
  1. 28/06/2018 tarihli ve 2018/68 sayılı kararda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine istisna getirilmiştir.
  2. 05/07/2018 tarihli ve 2018/75 sayılı kararda,arabuluculara istisna getirilmiştir.
  3. 19/07/2018 tarihli ve 2018/87 sayılı kararda, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlara istisna getirilmiştir.

Bu istisnaların dışında kalan veri sorumluları, Kurul’un geçtiğimiz temmuz ayında verdiği bir kararla belirlemiş olduğu sicile kayıt yükümlülüğünün başlama tarihinden itibaren Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmakla yükümlü olup, bunu yerine getirmedikleri takdirde, KVKK uyarınca fahiş cezalara tabi olacaklardır.

Av. Dr. Mert VAN - Stj. Av. Benay ÇAYLAK