• EN

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenmiş olan Veri Sorumluları Sicili’ne başvuruda ve sicile ilişkin diğer işlemler için veri sorumlularının kullanacağı bilişim sistemi olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (‘VERBİS’), 1 Ekim 2018 tarihinde açılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19.07.2018 tarihli ve 2018/88 sayılı kararı uyarınca, ‘yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları’ ve ‘yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları’ nın VERBİS’e kayıt yükümlülüğü 01.10.2018 itibarıyla başlamıştır.

Ancak, VERBİS’e ana sayfadan ‘Veri Sorumlusu Yönetici Girişi’ butonu vasıtasıyla giriş yapıldığında, bazı tüzel kişi veri sorumlularının ‘Veri Sorumlusunun Vergi Kimlik Numarası’ kısmına kendi bilgilerini değil, hususta görevlendirmiş oldukları gerçek kişinin T.C. kimlik numarasını girdikleri Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tespit edilmiş; bu husus www.kvkk.gov.tr sitesinde yayımlanan bir duyuru vasıtasıyla kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.

Duyuru konusu husus tüzel kişi veri sorumlularını yakından ilgilendirmekte olup, VERBİS’e kayıt yapılırken veri sorumlusu bilgilerinin doğru ve eksiksiz biçimde girilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü, en nihayetinde veri sorumlusu kişisel verilerin korunmasına ilişkin atadıkları gerçek kişi değil, tüzel kişinin kendisidir.

VERBİS ana sayfasında bulunan ‘Veri Sorumlusu Yönetici Girişi’ butonu üzerinden giriş yapıldığında, öncelikle veri sorumlusunun, veri sorumlusu kategorisine özgü bir başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru sırasında, veri sorumlusunun kendi bilgileri sisteme girilmelidir. Bu başvuru yapıldıktan sonra başvuru Kurul tarafından değerlendirilip, veri sorumlusunun başvuru formunda girdiği mail adresine, sisteme giriş için bir kullanıcı adı ve parola içeren bir bilgi maili Kurul tarafından gönderilecektir.

Bilgi maili ile gönderilen kullanıcı adı ve parola ile sisteme giriş yapıldığında çıkan ekranda sol sütunda yer alan ‘İrtibat Kişisi’ sekmesine tıklanarak, veri sorumlusunun Kurul ve ilgili kişilerle iletişimini sağlamaktan sorumlu olan irtibat kişisini atama aşaması başlayacaktır.

İrtibat kişisi, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in ‘Tanımlar’ başlıklı 4. maddesinin (ç) fıkrasında: ‘Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi’ olarak tanımlanmıştır. VERBİS’e kayıt sürecinde, irtibat kişisinin bilgilerinin girilmesi de gerekmektedir.

Ancak şu bilinmelidir ki; her ne kadar irtibat kişisi atanmış olsa da, kişisel verilerin işlenmesinden doğan sorumluluk irtibat kişisi üzerinde değil, veri sorumlusunun üzerinde doğacaktır.

Veri sorumlusunun yükümlülükleri arasında VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğünün de bulunduğu ve veri sorumlularının KVKK’dan ileri gelen yükümlülüklerini ihlal etmeleri durumunda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacakları göz önünde bulundurulduğunda; VERBİS’e doğru ve eksiksiz biçimde kaydolunması, bunun için de öncelikle VERBİS ana sayfasından ‘Veri Sorumlusu Yönetici Girişi’ butonu vasıtasıyla giriş yapıldığında, veri sorumlusunun kendi bilgilerinin girilmesi azami önem taşımaktadır.

Av. Dr. Mert VAN - Stj. Av. Benay ÇAYLAK