Tam gün yasasının  iptali başlığı,  son günlerde güncel basında yer alan  önemli haberlerden  biri. Öncelikle sürecin başından itibaren bugüne kadarki hikayeden biraz bahsedelim.

Bildiğimiz gibi 650 sayılı KHK'nın,  38. maddesi, "Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz" hükmünü içeriyordu. Bu hükme göre kamu kuruluşunda görev yapan hekimlerin özel muayenehane açması engellenmişti.

Bu düzenlemenin uygulamaya geçmesinin gerek sağlık çalışanları gerekse hizmetten yararlanacaklar yönünden geriye dönüşü mümkün olmayacak telafisi imkansız ya da güç zararlara sebebiyet vereceği, özellikle istifa ve muayenehane kapatma ekonomik anlamda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağı gerekçeleriyle yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu.

Gerçekten de yasanın uygulanması kamu ve özel sektör sağlık sunumu açısından yeni dengesizlikler ortaya çıkaracak,  dolayısıyla hem sağlık personeli hem de sağlık hizmetinden yararlananlar açısından belirsizlikler ve sistem içerisinde uyumsuzlukların ortaya çıkmasına sebep olacaktı.

Nitekim Anayasa Mahkemesi de bu başvuru üzerine kamuda çalışan hekimlerin muayenehane açmasını engelleyen bu yasa hükümlerinin iptal edilmesine karar verdi. Hiç şüphesiz ki tüm doktorlar dört gözle bu haberi bekliyordu.  Buna göre  artık tüm hekimlerin özel muayenehane açmasının önündeki engel kalktı. Fakat iptal kararının uygulanabilmesi için iptal kararının gerekçesiyle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir.

Anayasa'nın 153. Maddesi gereği;

"İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz."

"Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar."

"İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini
öncelikle görüşüp karara bağlar."

Anayasa'nın ilgili maddelerinden görüldüğü üzere hekimlerin özel muayenehane açabilmesi için yasanın ilgili maddelerinin iptal edildiğine dair gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. İlgili gerekçeli karar yayımlandığı tarihten itibaren hekimlerin özel muayenehane açmasının önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Stj. Av. Nurcan Mendeş