Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de sağlık sektörü için ses getirici bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin amacı Sağlık Meslek Kurulu isimli bir denetim mekanizması oluşturarak sağlık mensuplarının mesleki uygulamalarını denetlemek ve gerekli durumlarda meslekten men edilmeye varacak yaptırımlar uygulamak. Tüm sağlık mensuplarını etkileyecek bu yönetmelikle getirilen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:

Sağlık Mensupları Mesleki Yeterlilik Eğitimine Tabi Tutuluyor

Sağlık Meslek Kurulunca mesleki uygulamalarda yetersiz olduğu tespit edilenlerle dikkatsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonksiyon kaybına sebep olan sağlık mensupları bu yönetmelikle birlikte Kurul tarafından yetersiz görüldükleri alanlarda eğitime tabi tutulacak. Eğitim sonucu sağlık mensupları Kurulun belirleyeceği tarzda teorik ya da uygulamalı sınava tabi tutulacak ve bu sınavdan 100 üzerinden 60 ve üzeri alan sağlık mensupları başarılı kabul edilecek.

Sınavda başarılı olanlar mesleklerini icraya devam edecek, başarısız olanlar ise meslek icrasından men edilecek. Meslek icrasından men edilenler durumun niteliğine göre ya eğitime devam ettirilecek ya da yeniden sınava tabi tutulacaktır. Bu sınav neticesinde başarılı olan sağlık mensubu mesleği icra etme hakkını yeniden kazanacaktır.

Yeterlilik sınavında başarılı olamaması sebebiyle bir uzmanlık dalında mesleğini icra edemeyeceğine karar verilen sağlık mensupları, yetersizliğinin niteliğine göre uzmanlık öncesinde sahip olduğu sağlık mesleğini icra edebilmelerine karar verilebilir.

Sağlık Mensupları Mesleki Uygulamaları Sebebiyle Kurul Kararıyla Meslekten Men Ediliyor

Bir sağlık meslek mensubu mesleğini icra ederken, sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek ya da görevinin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan özürlülüğüne sebep oluyorsa Kurul kararıyla üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici olarak men edilecek, aynı fiillerin beş yıl içinde tekrarı halinde verilecek cezaların alt ve üst sınırları iki katı olarak uygulanacaktır.

Yine bir sağlık meslek mensubu aynı davranışlarla bir kişinin ağır özürlülüğüne veya ölümüne sebep oluyorsa bu durum çalıştıkları sağlık kuruluşu tarafından ya da sağlık müdürlüğünce Kurul'a bildirilecek ve Kurul kararıyla bu kişinin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilecek, aynı fiillerin beş yıl içinde tekrar edilmesi halinde meslekten sürekli men kararı verilecektir.

Hasta Hakları Uygulamaları ve Etik İlkelere Aykırı Davrananlar Eğitime Tabi Tutuluyor

Kurul, bir sağlık mensubunun hasta hakları uygulamalarına ya da Kurul'un belirlediği etik ilkelere aykırı davranması sebebiyle ikiden fazla yazılı olarak ikaz edildiğini ya da disiplin cezası uygulandığını tespit ederse, bu kişinin Kurul tarafından belirlenecek sürede ve birimde hasta hakları ve etik ilkeler programına tabi tutulacaktır. 

Bu hususta eğitime tabi tutulmasına karar verildiği halde eğitime gitmeyen veya eğitimi tamamlamayan ya da eğitim almasına rağmen yine aynı davranışları sergileyen kişilere ilgili mevzuata göre işlem yapılacaktır.

Sağlık Mensubu Kendi Sağlık Engeli Nedeniyle de Meslek İcrasından Yasaklanabilir

Bu yönetmelikle birlikte bir sağlık mensubunun mesleğini icra edemeyecek seviyede akli, ruhi ve bedeni hastalığının varlığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilmişse bu raporlar Kurul tarafından başkaca bir sağlık kuruluşuna gönderilecek, bu sağlık kuruluşu da önceki raporları teyit ederse bu kişinin Kurul kararıyla mesleğini icra etmesi yasaklanacaktır.

Görüldüğü gibi bu yönetmelikle sağlık mensuplarının mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülükleri denetlenecek, sağlık mensupları eğitilecek, sınava tabi tutulacak, sınavda başarısız olmaları halinde uzmanlık öncesi mesleğe dönme, meslekten men edilme ve hatta meslekten yasaklanmaya varan yaptırımlar uygulanacaktır.

Dileriz bu yönetmelikte düzenlenen yaptırımlar,  meslekleri gereği zaten üstün dikkat ve özen göstermesi gereken sağlık mensuplarının meslek uygulamalarının malpraktise dönüşmesinin önüne geçer.

Av. Dr. Mert Van - Av. Nurcan Mendeş

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.mertvansaglikhukuku.com